هلدینگ شیما برگزار می‌کند

فراخوان مشارکت در پروژه

سنتز و تولید انبوه کاتالیست بر پایه فسفر

هلدینگ شیما بزرگترین مجموعه کارخانه در زمینه تامین و تولید مواد اولیـه پلیمـری، شـیمیایی و محصـولات نهایـی صنعـت کفـش اسـت. شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ شامل کفش شیما، شرکت کمیسان، زرین پوشش جم و کلار است. این مجموعـه درنظـر دارد در راسـتای پیشـبرد اهـداف صنعتی خـود، همچنین ایجـاد حلقـه هـای پیوند بین صنعـت و دانشـگاه، تولید کاتالیسـت های برپایه فسفر را طی این فراخوان توسعه دهد.
در گام نخسـت شـرکت کننـدگان در فراخـوان، در قالـب پروپـوزال، اطلاعات فنی، امکانات و هزینه های تولید کاتالیسـت را به هلدینگ ارائه می دهنـد. پـس از انتخاب پروپـوزال، در گام بعد قرارداد در راسـتای تولید نمونه با کیفیت و خلوص مد نظر به امضای طرفین خواهد رسید.

شـرکت در این فراخوان و ارائه پروپـوزال در قالب انفرادی، گروهی، شرکت و سازمانی امکان پذیر است.

لینک مستقیم دانلود فرم پروپوزال فراخوان

مهلت ارسال پروپوزال

RD@Chemisan.ir

۲۰ بهمن ۱۴۰۲

برای دریافت اطلاعات و لینک دانلود پروپوزال مشارکت در فراخوان، فرم زیر را تکمیل کنید.