پلی استر

پلی‌استر

پلـی اسـتر هـا دارای انـواع مختلفـی هسـتند، یکـی از ایـن گونـه ها، پلی اسـتر اشـباع اسـت. پلـی اسـترهای اشـباع (polyester saturated) بـه صـورت غیر فعال بـوده و به صـورت مایـع و بـا وزن پاییـن بـه عنـوان نرمکننـده و یـک واکنشگـرا در سـاخت و تشـکیل پلیمرهـای یورتانـی کاربـرد دارند.
شـرکت کمیسـان بـا تکیـه بـر دانـش و توانایـی نیروهـای متخصـص خـود و بـا به‌کارگیـری بـه‌روز تریـن تجهیـزات، انـواع پلیاسـتر هـای اشـباع مـورد اسـتفاده در صنایـع مختلـف از جملـه بسـته بنـدی، پوشـش، سـاندویچ پنـل و … را تولیـد و عرضـه می‌نمایـد.
همچنین با توجه به خواص مختلف پلیاسـترها، شـرکت کمیسـان قابلیت طراحی و تولید سـفاریش محصوالت اختصایص را برای صنایع گوناگون، دارا می‌باشـد.

دانلود کاتالوگ محصولات کمیسان

جهت دریافت کاتالوگ محصولات شرکت کمیسان، لطفا فرم روبرو را تکمیل نمائید.