پلاستی سایزر DOA پلاستی سایزر کمیسان

پلاستی‌سایزر DOA

دی اکتیل آدیپات (DOA) از خانواده آلیفاتیک ها بوده و به‌صورت مایع روغنی شفاف با عمر نگهداری طولانی مدت، نرخ مهاجرت پایین، غیرمحلول در آب، مقاومت سرمایی بالا، ویسکوزیته پایین، زیست تخریب پذیر و همچنین با ایجاد تغییرات فیزیکی و مکانیکی مطلوب بدون تغییر در ساختار شیمیایی در پلیمر به عنوان یکی از بهترین پلاستی سایزر جانشین (DOP) به کار برده میشود.

 

bis(2-ethylhexyl) adipate : نام شیمیایی

۳۷۰.۵۷ g/mol : وزن مولکولی

C22H42O فرمول مولکولی : ۴

۱۰۳-۲۳-۱ : CAS Number

فرم ثبت درخواست خرید