چسب کفش پی یو PU

چسب کفش PU کم گلو

کمگلـــو کمیســـان از نـــوع پلی‌یورتان‌هـــای تـــک جزئـــی اســـت. ایـــن گونـــه چســـب‌ها بـــا مقاومـــت بـــالا در برابـــر عوامـــل جـــوی و محیطـــی، اســـتحکام ســـاختاری بـــالا، انعطافپذیــری و بــا امــکان پــردازش ســاده ارائـــه میشـــود.

دانلود کاتالوگ محصولات کمیسان

جهت دریافت کاتالوگ محصولات شرکت کمیسان، لطفا فرم روبرو را تکمیل نمائید.

فرم ثبت درخواست خرید